بر اساس نامه شماره 15/27516 مورخ 1401/03/04 سپرده مرکزی و نامه 122/103179 مورخ 1401/02/07 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت مطالبات سنواتی (سودهای رسوب شده) نزد ناشران به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه محول شده است.

بدیهی است شرکت سپرده گذاری مرکزی در شرایطی می تواند توزیع سود و مطالبات سنواتی ناشران را پرداخت کند که سهامداران ذینفع در سامانه سجام ثبت نام شده باشند.