شرکت سرمایه گذاری

۱۴۰۰

عید سعید فطر مبارک

۱۴۰۰
  • 01
    شرکت سرمایه گذاری
  • 02
    عید سعید فطر مبارک

معرفی

معرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای 20 و 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند ه - ماده 1 قانون توسعه ابزار ها و نهادهای مالی جدید ، محسوب می گردد.
Image
Image
شرکت سرمایه گذاری در بورس
وسرضوی در کدال
بورس
Client 1

اطلاعات شرکت