روشهاي شناسايي مشمولان مراحل مختلف طرح :

 

مرحله اول :

-          مشمولان طرح شهيد رجايي معرفي شده از طريق كميته امداد امام خميني (ره)

-          مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) از طريق كميته مذكور

-     معلولان نيازمند تحت حمايت ، معيشتي مستمر سازمان بهزيستي و اعضاي خانواده هاي آنان و آسيب ديدگان اجتماعي تحت حمايت  از طريق سازمان مذكور

-          رزمندگان فاقد شغل و درآمد معرفي شده از طريق نيروي مقاومت بسيج

مرحله دوم :

-          روستائيان و عشاير از طريق هيأت هاي ماده 3 و ماده 4

ساير مراحل :

-     كاركنان شاغل در دستگاههاي اجرايي و بازنشستگان كشوري ، لشگري و تامين اجتماعي معرفي شده توسط دستگاه ذيربط يا دستگاه بازنشستگي مربوط

-          ايثارگران از طريق بنياد شهيد و امور ايثارگران

-          زنان كارگر سرپرست خانوار (مشمول قانون كار) با معرفي و تائيد نهايي وزارت كار وامور اجتماعي

-          خدام مساجد ، حسينيه ها و امام زاده ها از طريق سازمان اوقاف و امور خيريه

-          طلاب حوزه هاي علميه با معرفي مركز خدمات حوزه هاي علميه

-          بيماران خاص با تاييد بيماري توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

-          كاركنان ستادهاي نماز جمعه با تاييد شوراي عالي سياستگذاري ائمه جمعه

-          خبرنگاران ، از طريق معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

-          دست اندركاران امر شناسايي و واگذاري سهام عدالت معرفي شده از طريق سازمان امور اقتصادي ودارايي استان مربوطه

-          قاليبافان از طريق مركز ملي فرش ايران يا ادارات كل بازرگاني استان ها

-          فعالان قرآني مورد تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا سازمان تبليغات اسلامي

-          مددجويان تحت پوشش مراكز مراقبت از زندانيان آزاد شده با تاييد سازمان زندانها و اقدامات تاميني

-          زنان سرپرست خانوار بي بضاعت با تاييد سازمان بهزيستي كشور

-          مددجويان و كاركنان موسسات خيريه بر اساس تاييد وزارت رفاه و تامين اجتماعي (سازمان بهزيستي كشور)

-          كارگران فصلي از جمله كارگران ساختماني با تاييد وزارت كار و امور اجتماعي

-          تاكسيرانان و اتوبوسرانان شهري با معرفي اتحاديه ذيربط در زمره عوامل شهرداريها

-          افراد كم درآمد (خوداظهاران) كه در مراحل قبلي مشمول نشده اند با تاييد وزارت رفاه وتامين اجتماعي يا وزارت امور اقتصادي و دارايي