«قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی»

 

 

بسمه تعالی

 

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

 

 

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» مصوب 1386 که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با  تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/5/1389 و تائید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

 

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران

 

 

«قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی»

 

مصوب شماره147234

مورخ  13/7/1389

 

بسمه تعالی

 

وزارت تعاون ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

 

قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/6/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 41959/447 مورخ 31/6/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

 

محمود احمدی‌نژاد

رئیس جمهور

 

 

 

«قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی»

 

موضوع استفساريه:

 

ماده واحده- آيا منظور از شركت هاي سهامي مندرج در ماده(35) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل(44)‌قانون اساسي- مصوب 18/7/1386 - كه شركت هاي سرمايه گذاري استاني بايد در قالب آن ها و بر اساس قانون تجارت تشكيل شود،  همان شركت هاي سهامي عام مندرج در ماده(4) قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 14/12/1347 مي باشد ؟

 

پاسخ : بلي

منظور از شركت هاي سهامي مندرج در ماده(35) قانون مذكور، همان شركت هاي سهامي عام مندرج در ماده(4) قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 14/12/1347 مي باشد.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يك شنبه مورخ سي و يكم مردادماه يك هزار و سي صد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/6/1389 به تاييد شوراي نگهبان رسيد .

 

علي لاريجاني

رييس مجلس شوراي اسلامي