شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی (سهامی عام)

نماد : ( وسرضوی)    "نوبت دوم"

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت دوم) در تاریخ منتشره در روزنامه قدس شماره 9453 مورخ 8/11/99 با دستور جلسه انتخاب اعضاء هیات مدیره نظر به اینکه تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی کاندیدای عضویت در هیات مدیره این شرکت از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار در دست بررسی بوده و تاکنون اعلام نشده ضمن پوزش از تمامی سهامداران محترم ، هیات مدیره  باتفاق آرا موافقت نمودند جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ 20/11/99 باطل و جلسه مجمع به وقت دیگری موکول گردد .

 

                                                                         هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان رضوی

لینک به کدال

لینک به روزنامه