آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت     

 استان خراسان رضوی (سهامی عام)   نماد : (وسرضوی)                                                                                                                                 

 شماره ثبت 27616و شناسه ملی 10380430077

مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 99/06/31 شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی

در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/10/30  به آدرس مشهد-ميدان تلویزيون - ابتداي بلوار شهيد منتظري بعد از پمپ بنزين - مركز رفاهي دانشگاه فردوسی مشهد بصورت الکترونیک به آدرس تارنما  https://dima.csdiran.ir برگزار می شود. از کلیه نمایندگان حقیقی و یا حقوقی سهامدارا ن ثبتی و یا وکیل و یا قائم مقام قانونی صاحب سهم شرکت  دعوت میگردد جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موارد ذیل حضور بهم رسانند .

 الف -دستور جلسه:

1-     گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

2-     بررسی و تصویب صورتهای مالی (تراز نامه و حساب سود و زیان )  

3-     تصمیم گیری برای تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به 99/06/31

4-     انتخاب بازرس و حسابرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آن

5-     تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی

6-     تصویب پاداش و حق حضور غیر موظف هیات مدیره

7-     انتخاب اعضا هیات مدیره

8-     سایر موارد که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه  می باشد .

  

ب نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

بمنظور حضور الکترونیکی در مجمع از تاریخ 99/10/27 به تارنما  https://dima.csdiran.ir  مراجعه فرمایند .

 از کلیه کاندیداهای تایید صلاحیت شده دعوت بعمل می آید تا در تاریخ 99/10/30 در محل برگزاری مجمع فوق الذکر حضور داشته باشند .

 

                                                                               

                                            هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی

ارتباط به سامانه کدال

مشاهده روزنامه