مقام معظم رهبري :
«کساني که در انتخابات شرکت مي کنند، در واقع براي اقتدار کشورشان، براي حفظ کشورشان، براي امنيت خودشان و آينده و سرنوشت کشور دارند تلاش مي کنند»
شرکت سرمایه‌گذاری خراسان رضوی