ردیف

نام و نام خانوادگی

نماینده شرکت

سمت در شرکت

تحصیلات و رشته تحصیلی

عکس

1

علی اصغر صراف

خارج از هیئت مدیره

مدیر عامل

فوق لیسانس - مدیریت بازرگانی

 

2

جواد آزاد

شرکت تعاونی سهام عدالت رشتخوار

رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)

 

 

3

مهدی یوسفی نیک

شرکت تعاونی سهام عدالت سبزوار

نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)

فوق لیسانس –

فقه و مبانی حقوق

 

4

محمد صادق زنجانی جامی

شرکت تعاونی سهام عدالت تربت جام

عضو هیئت مدیره و منشی (غیر موظف)

فوق لیسانس – مهندسی عمران ، آب و سازههای هیدرولیکی

 

5

علیرضا قرایی

شرکت تعاونی سهام عدالت تربت حیدریه

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

 

لیسانس - مهندسی برق

 

6

مریم طحانی مقدم

شرکت تعاونی سهام عدالت تایباد

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

 

لیسانس - اقتصاد