شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای 20 و 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند ه - ماده 1 قانون توسعه ابزار ها و نهادهای مالی جدید ، محسوب می گردد. این شرکت سرمایه گذاری در تاریخ 1385/7/26 به صورت شرکت سهامی خاص  تأسیس شده و طی شماره 27616  و شناسه ملی 10380430077 مورخ 1385/07/27 در اداره ثبت اسناد و املاک، اداره ثبت اسناد و املاک نـاحیه 2 مشهـد به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ 1393/08/10 به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/10/11 به شرکت سهامی عام با نام شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی (سهامی عام) تبدیل شده است