آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت
 استان خراسان رضوی (سهامی عام)

شماره ثبت 27616و شناسه ملی 10380430077


برای دریافت سود سهام عدالت این که مشمولان، سهامدار سهام عدالت باشند کافی نیست و باید هر فرد شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کند.

تصويبنامه شماره 245305 مورخ 18/12/1395
شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي
"
با صلوات بر محمد و آل محمد"

شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44)قانون اساسي
"با صلوات بر محمد و آل محمد"