آگهی لغو دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی (سهامی عام) شماره ثبت 27616 و شناسه ملی 10380430077

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت
 استان خراسان رضوی (سهامی عام)

شماره ثبت 27616و شناسه ملی 10380430077