رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه مشمولانی که شماره شبای حساب بانکی داده باشند، سود سهام عدالت می‌گیرند گفت: سود مشمولانی که شماره شبا نداده‌اند محفوظ است و پس از ورود شماره شبا به سامانه سهام عدالت، سود این سهام به حسابشان واریز می‌شود.

آگهی لغو دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی (سهامی عام) شماره ثبت 27616 و شناسه ملی 10380430077