مجمع عمومی عادی برای سال مالی منتهی به 96/06/31 این شرکت در ساعت 9 صبح روز  پنجشنبه 96/08/11 به آدرس مشهد بلوار فردوسی مقابل آپارتمانهای مرتفع رستوران شهر بهشت برگزار میگردد .

از کلیه سهامداران ( شرکتهای تعاونی سهام عدالت خراسان رضوی عضو) دعوت میگردد تا یک نفر نماینده قانونی و تام الاختیار خود را جهت شرکت در جلسه کتباً معرفی نمایند .

 

                                                                                                                                                   هیات مدیره

دستور جلسه :

1-    گزارش هیات مدیره

2-    گزارش بازرس و تصویب صورتهای مالی و تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/96 و تصویب صورتهای مالی منتهی به 31/6/95 و اصلاحات مربوطه

3-    انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل

4-     انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی

5-    انتخاب اعضا هیات مدیره

6-    چگونگی تسویه حساب طلب شرکت از شرکتهای تعاونی سهام عدالت استان خراسان رضوی

7-    تقسیم سود

8-    پاداش هیات مدیره

 

9-    سایر موارد که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد .

لینک دیافت روزنامه