امکان ثبت شماره شبای مشمولان در سامانه سهام عدالت تا پایان مهرماه برای مدتی محدود و برای آخرین نوبت فعال شده است.


قابل توجه تمام شرکت های تعاونی سهام عدالت عضو شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی

نامه سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی مبنی بر تقسیم نشدن سود بین شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستان می باشد که در ذیل پیوست میگردد.

با توجه به نامه سازمان خصوصی سازی در راستای جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت استان خراسان رضوی سهامدار شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی ، نامه پیوست ، جدول پیوست نامه را تکمیل و به این شرکت ارسال نمایند.