برعلیه سازمان بخاطر عدم رعایت قانون کار در پرداخت معوقات به کارکنان تعاونیها توسط گروه پیگیر تعاونیها