آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت
 استان خراسان رضوی (سهامی عام)

شماره ثبت 27616و شناسه ملی 10380430077

 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای سال مالی منتهی به 31/06/97 در مورد اتخاذ تصمیم بندهایی از نامه مورخ 12/12/97 سازمان بور س و اوراق بهادار این شرکت در

ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 13/4/98 به آدرس مشهد-خیابان کوهسنگی-کوهسنگی 17 پلاک 13 مجتمع فرهنگی رفاهی رشد برگزار می شود.

از کلیه سهامداران (شرکتهای تعاونی سهام عدالت خراسان رضوی عضو) دعوت میگردد تا یک نفر نماینده قانونی و تام الاختیار خود را جهت شرکت در جلسه کتباً معرفی

نمایند.


دستور جلسه:

1-    گزارش در رابطه با نامه سازمان بورس و اوراق بهادار

2-  حذف بندهای یک-دو-سه -از خلاصه تصمیمات مجمع عمومی 25/11/1397 حسب درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار

3-  سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده میباشد.

 

                                                                               

 

                                                                      هیئت مدیره

لینک روزنامه