با موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و بنا به درخواست سازمان خصوصي سازي، امكان ثبت شماره شباي مشمولان سهام عدالت در سامانه سهم عدالت از امروز (11 دي ماه ) فعال گرديد.
امكان ثبت شماره شباي مشمولان سهام عدالت به مدت محدود مجدداً فعال شد.

 با موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و بنا به درخواست سازمان خصوصي سازي، امكان ثبت شماره شباي مشمولان سهام عدالت در سامانه سهم عدالت از امروز (11 دي ماه ) فعال گرديد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خصوصي سازي به دستور آقاي دكتر دژپسند دريافت شباي مشمولان سهام عدالت كه تا كنون موفق به ثبت شماره شباي معتبر بانكي خود نشده اند در سامانه سهام عدالت به طور موقت فعال گرديد.

لذا كليه مشمولاني كه تا كنون در سامانه سهام عدالت به طور موقت موفق به ثبت شماره شباي بانكي خود در سامانه سهام عدالت به نشاني  www.samanese.irنشده اند از امروز مي توانند نسبت به ورود و ثبت شماره شباي معتبر بانكي خود در سامانه مذكور اقدام نمايند. بديهي است پس از راستي آزمائي شماره شباي بانكي ثبت شده توسط بانكهاي عامل، سود عملكرد سال 1395 و در مرحله بعد سود عملكرد سال 1396 اين دسته از مشمولان توسط سازمان خصوصي سازي به حساب آنان واريز خواهد شد.

اين گزارش مي افزايد: همچنين اقدامات آماده سازي جهت واريز سود سهام عدالت سال 1396 شركتهاي سرمايه پذير سهام عدالت ويژه گروه مشمولان روستائيان و عشاير سراسر كشور در سازمان خصوصي سازي در حال انجام است و پس از اقدامات صورت گرفته، بزودي سود اين گروه از مشمولان  شامل روستائيان و عشاير كشور نيز با اطلاع رساني قبلي از سوي اين سازمان به حساب اين گروه واريز خواهد شد.

 

بنا به اين گزارش ، سازمان خصوصي سازي به مشمولان سهام عدالت كه تاكنون اقدام به ثبت شماره شباي بانكي خود ننموده اند توصيه نموده است از فرصت محدود ايجاد شده در جهت وارد نمودن و ثبت شماره شباي بانكي خود اقدام و بهره برداري نمايند.