آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت
 استان خراسان رضوی (سهامی عام)

شماره ثبت 27616و شناسه ملی 10380430077

 

 در اجرای مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/08/1397 و به منظور اتخاذ تصمیم در مورد سایر بندهای مجمع مذکورمجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به 31/06/97 این شرکت در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 08/09/97 به آدرس مشهد بلوار فردوسی مقابل آپارتمانهای مرتفع رستوران شهر بهشت برگزار می گردد.

از کلیه سهامداران (شرکتهای تعاونی سهام عدالت خراسان رضوی عضو) دعوت میگردد تا یک نماینده قانونی و تام الاختیار خود را جهت شرکت در جلسه کتباً معرفی نمایند.

دستور جلسه:

1-انتخاب اعضاء هیئت مدیره

2-  چگونگی تسویه حساب طلب شرکت از شرکتهای تعاونی سهام عدالت استان خراسان رضوی

3-  تصویب میزان سود تقسیمی

4-  تصویب پاداش و حق حضور اعضاء هیئت مدیره

5- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده می باشد .

                                                                               

                                                                      هیئت مدیره

لینک آگهی در کدال

لینک آگهی روزنامه قدس