آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت
 استان خراسان رضوی (سهامی عام)

شماره ثبت 27616و شناسه ملی 10380430077

 

مجمع عمومی عادی برای سال مالی منتهی به 97/06/31 این شرکت در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 97/08/24 به آدرس مشهد بلوار فردوسی مقابل آپارتمانهای مرتفع رستوران شهر بهشت برگزار می گردد.

از کلیه سهامداران (شرکتهای تعاونی سهام عدالت خراسان رضوی عضو) دعوت میگردد تا یک نماینده قانونی و تام‌الاختیار خود را جهت شرکت در جلسه کتباً معرفی نمایند.

دستور جلسه:

1-    گزارش هیئت مدیره

2-  استماع گزارش بازرس و تصویب صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/97

3-    انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل

4-    انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی

5-    انتخاب اعضاء هیئت مدیره

6-    چگونگی تسویه حساب طلب شرکت از شرکتهای تعاونی سهام عدالت استان خراسان رضوی

7-    تصویب میزان سود تقسیمی

8-    تصویب پاداش و حق حضور اعضاء هیئت مدیره

9-    سایر موارد که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه  می باشد .

                                                                               

                                                                      هیئت مدیره