با توجه به نامه سازمان خصوصی سازی در راستای جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت استان خراسان رضوی سهامدار شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی ، نامه پیوست ، جدول پیوست نامه را تکمیل و به این شرکت ارسال نمایند.