نامه سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی مبنی بر تقسیم نشدن سود بین شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستان می باشد که در ذیل پیوست میگردد.