شهادت مظلومانه نهمين بحر کرامت، حضرت جواد الائمه امام محمدتقی(ع) تسليت باد