آگهی لغو دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی (سهامی عام) شماره ثبت 27616 و شناسه ملی 10380430077

باتوجه به عدم درج گزارش اصلاحی در سامانه کدال در موعد مقرر جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8/5/96 باطل و زمان برگزاری مجدد آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.

 

 

 هیات مدیره

لینک روزنامه