آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت
 استان خراسان رضوی (سهامی عام)

شماره ثبت 27616و شناسه ملی 10380430077

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به31/06/95 این شرکت در ساعت 9 صبح روز یکشنبه  08/05/96  به  آدرس مشهد بلوار فردوسی ، مقابل آپارتمان های مرتفع ، رستوران شهر بهشت برگزار می گردد.

از کلیه سهامداران (شرکت های تعاونی سهام عدالت خراسان رضوی عضو) دعوت می گردد تا یک نفر نماینده قانونی و تام الاختیار خود را جهت شرکت در جلسه کتباً معرفی نمایند.

هیأت مدیره

 

1-     ارائه گزارش مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 11/12/95

2-     تصویب صورتهای مالی منتهی به 31/06/95

3-     چگونگی تسوبه حساب طلب شرکت از شرکتهای تعاونی سهام عدالت استان خراسان رضوی

4-      تقسیم سود

5-     پاداش هیئت مدیره

 6-     سایر موارد که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

لینک روزنامه