آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت
 استان خراسان رضوی (سهامی عام)

شماره ثبت 27616و شناسه ملی 10380430077

 

مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 31/06/98 این شرکت در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 26/10/98 به آدرس مشهد-ميدان تلویزيون - ابتداي بلوار شهيد منتظري بعد از پمپ بنزين - مركز رفاهي دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

از کلیه سهامداران (شرکتهای تعاونی سهام عدالت خراسان رضوی عضو) دعوت میگردد تا یک نفر نماینده قانونی و تام الاختیار خود را جهت شرکت در جلسه کتباً معرفی نمایند.

دستور جلسه:

1-    گزارش هیئت مدیره

2-  استماع گزارش بازرس و تصویب صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/98

3-    انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل

4-    انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی

5-    چگونگی تسویه حساب طلب شرکت از شرکتهای تعاونی سهام عدالت استان خراسان رضوی

6-    تصویب میزان سود تقسیمی

7-    تصویب پاداش و حق حضور اعضاء هیئت مدیره

8-    سایر موارد که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه  می باشد . 

                                                                               

                                                                      هیئت مدیره

 

لینک روزنامه