1. شهادت معصومانه سردار بزرگ و بی رقیب آوردگاههای نبرد علیه ظلم و تجاوز را تسلیت میگویم . بیشک دولت درمانده عراق که در پایتخت و مرکز حکومت بی تدبیرش خوک صفتان آمریکای جنایتکار اینگونه بیشرمانه جولان میدهند باید پاسخگوی این فاجعه دردناک باشد . روحش شاد و مسیرش پر رهرو .