آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت
 استان خراسان رضوی (سهامی عام)

شماره ثبت 27616و شناسه ملی 10380430077

 

جوابیه صورتجلسه مدیران شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی

سلام-----------------------------

لطفا به اطلاع تعاونیها برسانید اگر در مدارک ارسالی قبلی نباشد مججدا تهیه و ارسال گردد ممنون

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت
 استان خراسان رضوی (سهامی عام)

شماره ثبت 27616و شناسه ملی 10380430077

 

مجمع عمومی عادی برای سال مالی منتهی به 97/06/31 این شرکت در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 97/08/24 به آدرس مشهد بلوار فردوسی مقابل آپارتمانهای مرتفع رستوران شهر بهشت برگزار می گردد.

امکان ثبت شماره شبای مشمولان در سامانه سهام عدالت تا پایان مهرماه برای مدتی محدود و برای آخرین نوبت فعال شده است.