آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت
 استان خراسان رضوی (سهامی عام)

برعلیه سازمان بخاطر عدم رعایت قانون کار در پرداخت معوقات به کارکنان تعاونیها توسط گروه پیگیر تعاونیها

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت
 استان خراسان رضوی (سهامی عام)

شماره ثبت 27616و شناسه ملی 10380430077