بخشنامه دستمزد ۹۹

از اول سال 1399 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 15 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا ــ موضوع ماده 36 قانون کار ــ به‌اضافه روزانه 30,338 ریال به‌نسبت آخرین مزد در سال 1398 افزایش می‌یابد.

براساس تصمیمات متخذه در جلسه مورخه سه شنبه 19/4/1397 جناب آقای سلطان خواه معاونت محترم اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی

آخرین نسخه اصلاح شده 

دستور العمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران و نهادهای مالی