سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور میزان معافیت سالانه حقوق و هم‌چنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۹۸ را براساس بند «الف» تبصره ۶ قانون بودجه به ادارات مالیاتی ابلاغ کرد.

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۹۸ را براساس بند الف تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ به ادارات مالیاتی ابلاغ کرد.

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب و اصلاحات بعدی آن در سال ۹۸ سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون ریال تعیین می‌شود.

میزان معافیت مالیات اشخاص موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون ریال تعیین شد.

جدول پلکانی مالیات حقوق کارگران ۹۸

ردیف پله مبلغ ماهیانه

 

(هزار تومان)

مبلغ سالیانه

 

(میلیون تومان)

نرخ مالیات

 

درصد

۱ از صفر تا یک برابر ۰ تا ۲۷۵۰ از ۰ تا ۳۳  
۲ از سقف تا یک و نیم برابر آن ۲۷۵۰ تا ۴۱۲۵ از ۳۳ تا ۴۹٫۵ ۱۰
۳ مازاد بر یک ونیم

 

و

تا دو ونیم برابر

۴۱۲۵ تا ۶۸۷۵ ۴۹٫۵ تا ۸۲٫۵ ۱۵
۴ مازاد بر ۲٫۵

 

و

تا ۴ برابر

۶۸۷۵تا ۱۱۰۰۰ ۸۲٫۵ تا ۱۳۲ ۲۰
۵ مازاد بر ۴ برابر

 

و

تا ۶ برابر

۱۱۰۰۰ تا ۱۶۵۰۰ ۱۳۲ تا ۱۹۸ ۲۵
۶ بیشتر از ۶ برابر بیشتر از ۱۶۵۰۰ بیشتر از ۱۹۸ ۳۵

بخشنامه مالیات حقوق کارگران ۹۸