لینک دانلود اساسنامه

فصل اول :

ماده 1- نام: شرکت تعاونی سهام  عدالت شهرستان .......................که در این اساسنامه به اختصار «تعاونی» نامیده می‌شود.

 

ماده 2- اهداف تعاونی :

1-    شتاب بخشیدن به رشد وتوسعه اقتصادی کشور مبتنی بر عدالت اجتماعی وفقر زدایی.

2-    گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بمنظور تامین عدالت اجتماعی.

3-    کاستن از بار مالی ومدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.

4-    مشارکت در مدیریت شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی جهت ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی وبهره‌وری منابع مادی ، انسانی وفناوری.

5-    توسعه سرمایه‌گذاری مولد بطور مستقیم و یا غیر مستقیم بمنظور ایجاد، راه‌اندازی و توسعه واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی.

6-    بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضا در زمینه تامین اشتغال، مسکن و سایر نیازهای رفاهی و خدمات بیمه‌ای.

7-    گسترش سهم تعاونی در اقتصاد ملی

8-    کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد

9-    ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی

ماده 3- موضوع فعالیت :

 موضوع شرکت عبارت است از انجام فعالیتهای اقتصادی از طریق تاسیس شرکت وسرمایه گذاری ومشارکت در شرکتها، پروژه‌ها و طرحهای صنعتی، تولیدی، ساختمانی، پیمانکاری، خدماتی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری بمنظور ایجاد و راه اندازی و یا توسعه اینگونه واحدها با هدف مشارکت در توسعه اقتصادی کشور شامل:

1-    تشکیل، تاسیس، ثبت و راه‌اندازی شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی‌های صنعتی و معدنی، تولیدی، ساختمانی، پیمانکاری، خدماتی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، کارگزاری، آموزشی ومطالعاتی ومشاوره‌ای و با مشارکت حقوقی و مدنی در این قبیل شرکتها با بخش خصوصی یا عمومی.

2-    اداره و نگهداری وخرید و فروش سهام و اوراق بهادار.

3-    استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری.

4-    اعطای تسهیلات به شرکتهای تعاونی تابعه و وابسته و اعضای آنها در جهت تحقق هدف شرکت.

5-    انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقم برای تحقق اهداف شرکت لازم بوده و در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

تبصره 1- درصورتیکه برای انجام هر یک از فعالیتهای موضوع تعاونی نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.

 

ماده 4- حوزه عملیات تعاونی شهرستان ............................. می باشد.

(نام شهرستان نوشته شود)

ماده 5- مدت تعاونی از تاریخ ثبت ................... است.

                                                                                                                                                       

ماده 6- مرکز اصلی عملیات تعاونی ............................................................................................................ است.

هیأت مدیره می‌تواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط کشور نموده و یا در صورت لزوم در مورد تغییر آن اقدام کند، در این صورت می‌بایست موضوع را به مرجع ثبت تعاونی اعلام تا نسبت به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی اقدام گردد. یک نسخه از آگهی مزبور توسط هیأت مدیره باید حسب مورد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال گردد.

(شهرستانی که اداره امور تعاونی در آن مستقر است بعنوان مرکز اصلی تعاونی باید نوشته شود نشانی دفتر مرکزی (مرکز اداره امور تعاونی) نیز بعنوان نشانی مرکز اصلی درج می شود.)

 

ماده 7- سرمایه اولیه تعاونی به ازای هر عضو............... است.

 

ماده 8- پس از دریافت سهام عدالت، میزان سهام اعضای تعاونی متناسب با سهام جدید افزایش می‌یابد.

 

ماده 9- سهم اعضا در تأمین سرمایه تعاونی برابر است لکن با تصویب مجمع عمومی عادی حداکثر هر عضو می‌تواند تا یک صدم درصد سهم داشته باشد .تغییرات بعدی این سقف در چارچوب آئین‌نامه ماده 20 قانون بخش تعاونی و با تأیید ستاد مرکزی موضوع آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت امکان‌پذیر است.

 

ماده 10- سهام تعاونی با نام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن به اعضای خود تعاونی با موافقت هیأت مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده 9  که در اداره تعاونی اختلافی ایجاد نکند مجاز است.

 

ماده 11- تعاونی ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت و دریافت سهام عدالت حسب مورد برای هر یک از اعضا به میزان سهام متعلقه ورقه سهم صادر وتحویل خواهد نمود.

تبصره 1: ورقه سهم باید متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی هر سهم و تعداد سهامی که هر ورق نماینده آن است در آن درج و به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره که دارای امضای مجاز است برسد، مادام که اوراق سهام صادر نشده تعاونی باید به اعضا گواهینامه موقت سهم که معرف تعدادو مبلغ اسمی آن است تحویل نماید.

تبصره 2: نام و نشانی و تعداد سهم هر یک از سهامداران و موارد نقل و انتقال سهم بین اعضا باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد هر نقل وانتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق بعمل آید، از نظر شرکت فاقد اعتبار است.

 

فصل دوم- مقررات مربوط به عضویت :

ماده 12- عضویت در تعاونی برای کلیه اشخاص حقیقی واجد شرایط که اهلیت دریافت سهام عدالت را داشته باشند آزاد است.

الف شرایط عمومی

1-    تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-    عدم ممنوعیت قانونی و حجر

3-    عدم عضویت در تعاونی مشابه بطور همزمان

ب- شرایط اختصاصی

مشمولین سهام عدالت بر اساس مصوبه 42389 مورخ 23/8/84 هیات وزیران واصلاحات بعدی تعیین شده‌اند.

تبصره در صورتی که یکی یا تعدادی از افراد یک خانواده مشمول دریافت سهام عدالت باشند ولی شرایط عضویت را نداشته باشند، سرپرست خانواده یا قیم قانونی آنها را دریافت و نیابت خواهد داشت.

 

ماده 13- مسئولیت مالی اعضا در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد.

 

ماده 14- کلیه اعضا مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند.

 

ماده 15- خروج عضو از تعاونی، اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد.

تبصره با خروج اختیاری عضو از تعاونی سهام وی با موافقت هیات مدیره به سایر اعضا واگذار می شود.

 

 

ماده 16- در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود :

1-    از دست دادن هر یک از شرایط عمومی یا اختصاصی عضویت مقرر در این  اساسنامه، به استناد گزارش مکتوب مراجع ذیربط.

2-    عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم.

3-    ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند و یا با تعاونی رقابتی ناسالم نماید.

تبصره: تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از  هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود.

 

ماده 17- در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام عضو بر اساس ارزش روز سهام محاسبه و پس از منظور نمودن سایر حقوق و مطالبات وی، به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا ورثه‌اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهد شد.

 

فصل سوم ارکان تعاونی :

ماده 18- ارکان تعاونی عبارتست از :

1-    مجمع عمومی

2-    هیأت مدیره

3-    بازرس یا بازرسان

 

1- مجمع عمومی :

ماده 19- مجامع عمومی تعاونی دومرحله‌ای است و به دو صورت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل می‌شود. تشکیل مجامع عمومی به صورت دو مرحله‌ای طبق دستورالعمل موضوع تبصره (2) ماده  (33) قانون بخش تعاونی صورت می‌گیرد، به استثنای مجمع عمومی مرحله دوم نوبت اول که کلیه اعضا در مجمع حضور داشته باشند که در این صورت رعایت تشریفات الزامی نمی‌باشد.

تبصره1: كليه اعضاي تعاوني مي توانند در انتخاب نمايندگان مرحله اول مشاركت نموده و يا داوطلب نمايندگي شوند و هر عضو حاضر صرفنظر از تعداد سهامي كه داراست فقط حق يك رأي دارد.

تبصره2:  نسبت تعداد نمايندگان به اعضاي شركت تعاوني بر اساس هر .......... عضو يك نماينده تعيين مي‌شود، مشروط بر اينكه تعداد كل نمايندگان كمتر از يك درصد اعضا و در هر صورت كمتر از 50 نفر عضو نباشد.

تبصره3: تصميماتي كه در مجمع عمومي با رعايت مقررات اتخاذ مي‌گردد براي كليه اعضا اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود. اين تصميمات به طريقي كه براي دعوت مجمع عمومي در اين اساسنامه پيش‌بيني شده باشد بايد ظرف 15 روز به اطلاع  اعضا و سرمايه‌گذاران برسد.

تبصره4: صورتجلسات مجامع به عنوان اسناد تعاوني همواره بايد در تعاوني نگهداري شود.

تبصره 5: دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها  از طریق ........................ انجام میگیرد.(دعوت از مجامع و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه های کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روشهای قابل اثبات صورت می‌گیرد).

                                            

2- هیأت مدیره :

ماده 20- اداره امور تعاونی برعهده هیأت‌ مدیره‌ای مرکب از...........نفر(سه/پنج/ هفت) عضو اصلی و به ترتیب.............. نفر (دو/ سه / چهار) عضو علی‌البدل است که از بین اعضا برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل در یک نوبت به عمل می‌آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی‌البدل محسوب می‌شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.

تبصره 1: هیأت‌مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت‌ مدیره، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌کند.

تبصره 2: در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره، یکی از اعضای علی‌البدل، به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشین وی در هیأت مدیره می‌گردد. غیبت غیرموجه مکرر به مواردی اطلاق می‌شود که عضو هیأت مدیره، علیرغم اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیرمتوالی طی یک سال در جلسات هیات مدیره حاضر نشود.

تبصره 3: در صورت استعفای دسته جمعی هیأت مدیره و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق‌العاده، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت هیأت‌ مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای انتخاب هیأت‌ مدیره جدید تشکیل خواهد شد.

تبصره 4: اعضای هیأت‌ مدیره می‌توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت ‌مدیره از محل دیگری حقوق می‌گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می‌کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت‌ مدیره و پاداش آنان و موارد استثنا به موجب دستورالعملی است که به تأیید مجمع عمومی می‌رسد.

ماده 21- پس از انقضای مدت مأموریت هیأت‌ مدیره در صورتی که هیأت‌ مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیأت‌ مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیأت‌ مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت.

ماده 22- هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیأت مدیره می‌باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

تبصره :  انتخاب مدیرعامل برای مدت سه سال مانع از عزل وی در اثنای این مدت نخواهد بود.

ماده 23- جلسات هیأت‌ مدیره هر دو هفته یکبار  در موعد و محل معینی که قبلا به تصویب هیأت‌ مدیره رسیده و با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیأت‌ مدیره تشکیل و رسمیت می‌یابد و برای اتخاذ تصمیم رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیأت‌ مدیره در دفتری به نام دفتر صورتجلسات هیأت‌ مدیره ثبت می گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.

تبصره: جلسه فوق‌العاده هیأت‌ مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس هیأت‌ مدیره یا مدیرعامل و در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیأت‌ مدیره تشکیل می‌گردد.

 

ماده 24- هیأت‌ مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده، در سایر موارد و برای تحقق اهداف، موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضا، دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده‌دار انجام وظایف زیر است :

1-    دعوت مجمع عمومی(عادی فوق‌العاده).

2-    اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط.

3-    نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی وتعیین حدود و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیرعامل.

4-    قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره.

5-    نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس/ بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه به مجمع عمومی.

6-    تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

7-    تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.

8-    پیشنهاد آئین‌نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت‌ مدیره و پاداش ایشان که باید در چارچوب ضوابط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد، جهت تصویب مجمع عمومی عادی.

9-    تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر.

10-تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.

11-تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.

12-انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی بر عهده هیأت‌ مدیره گذارده شده است.

 

ماده 25- هیأت‌ مدیره نماینده قانونی تعاونی است که می‌تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل، این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند.

 مسئولیت هیأت‌ مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

 

ماده 26- معاملات تعاونی با هریک از اعضای هیأت‌ مدیره، مدیرعامل، بازرس/ بازرسان تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی می‌رسد.

 

ماده 27- هیأت‌ مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچ‌یک از اعضای هیأت‌ مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت مدیره‌، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت‌ مدیره داشته باشد، هیأت‌ مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض کند.

 

ماده 28- تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیأت‌ مدیره سابق به هیأت‌ مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیأت مدیره و تأیید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودیهای تعاونی به هیأت‌ مدیره جدید، تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها، ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود.

تبصره: شروع تصدی مشروط به این است که در صورت عدم ((فوت یا قبول استعفا یا بر کناری)) هیأت‌ مدیره قبلی مدت ماموریت آنها خاتمه یافته باشد بعد از قانونی شدن شروع تصدی تا زمانیکه ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده، هیأت‌ مدیره جدید می‌تواند اختیارات محدودی را به هیأت‌ مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیأت‌ مدیره جدید باشد.

 

ماده 29- مراتب نقل و انتقال باید در صورت مجلس منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیأت‌ مدیره سابق و اعضای هیأت مدیره جدید و بازرس/ بازرسان شرکت برسد. صورت مجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود.

تبصره: در صورتیکه اعضای هیأت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننماید به عنوان متصرف غیرمجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

 

ماده 30- استعفای هریک از اعضای هیأت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایف نخواهد بود.

 

ماده 31- هیچ یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس/ بازرسان/ مدیرعامل تعاونی نمی‌تواند سمت هیأت مدیره، بازرسی/ بازرسان یا مدیریت عامل شرکت تعاونی دیگری را با موضوع فعالیت مشابه قبول کند.

 

ماده 32- هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف سه روز از تاریخ برگزاری مجمع، سه نسخه مصدق ازصورتجلسه تنظیمی و مدارک و مستندات مربوطه را به همراه آگهی دعوت مجمع عمومی [و در صورتیکه مجمع برگزار شده نوبت دوم یا سوم بوده، آگهی دعوت نوبت‌های قبلی و صورتجلسه مربوطه] را جهت بررسی و تطبیق با مقررات به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند.

 

ماده 33- داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و یا بازرسی و یا مدیریت عامل تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند:

1-    ایمان و تعهد به اسلام .

2-    دارا بودن اطلاعات توانایی وتجربه لازم برای انجام وظایف، برابر آئین‌نامه‌ای که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می نماید.

3-    عدم ممنوعیت قانونی و حجر.

4-    عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد.

5-    عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.

6-    عدم اعتیاد به مواد مخدر.

 

3- بازرسی :

ماده 34- مجمع عمومی عادی ....... نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

(تعداد بازرسان باید عدد فرد باشد. یک یا سه نفر)

تبصره 1: در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای هر یک از بازرسان، بازرسان علی‌ا لبدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت دعوت می شود.

تبصره 2: حق‌الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

تبصره 3: تا زمانی که بازرسان جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده‌اند بازرس/ بازرسان قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را به عهده دارند.

 

ماده 35- وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است‌ :

1-    نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه.

2-    رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد و صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سودوزیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت مدیره، مجمع عمومی، شخصاً و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در اینصورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود.

3-    رسیدگی به شکایات اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.

4-     تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور شرکت تعاوني به هیأت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.

5-    نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعاونی و مراجع ذیربط.

تبصره 1: بازرسان موظفند گزارش جامعی راجع به وضعيت تعاونی به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند گزارش بازرس باید لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد در صورتی که تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می‌توانند به تنهائی وظایف خود را انجام دهند. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.

تبصره 2: بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌تواندمی‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار  دارند.

ماده 36- در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهد که هیأت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده است و به تذکرات ترتیب اثر نمی‌دهند مکلف است از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید.

ماده 37- بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئولند.

 

فصل چهارم: مقررات مالی :

ماده 38- ابتدای سال مالی تعاونی اول فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفند ماه است.

 

ماده 39- هیأت مدیره موظف است نسخه‌ای از گزارشها، صورتهای مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا 30 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عادی سالانه برای رسیدگی به بازرسان تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یکبار تراز آزمایشی حسابهای تعاونی را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازرسان قرار دهد و نسخه‌ای از آنها را نیز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال و درصورت لزوم در اختيار اعضا قرار دهد.

 

ماده 40- هر یک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی باید گزارش و یا شکایت خود را به بازرس/ بازرسان اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن به شکایت با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتبه کند. هیأت مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به طور کتبی و رسمی ابلاغ می‌شود خواهد بود.

مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حسابرس یا حسابرسان منتخب آن همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

 

ماده 41- در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی و صورتهای مالی، رعایت اصول و موازین، روشهای متداول و قابل قبول و قوانین و مقررات جاری الزامی است.

 

ماده 42- هدایا و کمکهای بلاعوض در صورتی که از طرف اعطاکننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد اگر نقدی باشد به حساب درآمد و اگر غیرنقدی باشد تقویم و به حساب درآمد منظور خواهد شد.

ماده 43 افتتاح هر نوع حساب نزد بانکها و مؤسسات اعتباری پس از تصویب هیأت مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیأت مدیره امکان‌پذیر خواهد بود.

 

ماده 44- سود خالص تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود :

1-    حداقل 5٪ به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی، به عنوان ذخیره قانونی منظور می‌شود.

2-    درصدی از سود جهت پاداش به اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.

3-    ذخیره احتیاطی حداکثر به میزان 5 درصد به پیشنهاد هیأت مدیره وتصویب مجمع عمومی خواهد بود و موارد مصرف آن به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

4-    پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص به نسبت میزان سهام تقسیم می‌گردد.

تبصره1 : ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر تعاونی نرسیده باشد الزامی است.

تبصره 2: هر گونه برداشت از ذخیره قانونی منوط به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.

 

فصل پنجم: مقررات مختلف :

ماده 45- انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع قانونی مذکور خواهد بود.

 

ماده 46- در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند تغییرات صرفاَ در صورت تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نافذ و معتبر خواهد بود.

 

ماده 47- کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

 

ماده 48- ادغام تعاونی یا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین‌نامه‌های اجرائی مربوط می‌باشد.

ماده 49- در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوطه (بصورت کدخدا منشی) یا مرکز داوری اتاق


تعاون  ارجاع خواهد شد و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذیربط آن، اختلافی بروز نماید، موضوع اختلاف به مرکز داوری اتاق تعاون مربوط جهت داوری ارجاع شود.

تبصره 1: در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و سایر تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد، مرکز داوری اتاق تعاون مرجع داوری خواهد بود.

تبصره2: به منظور داوری در امور حرفه‌ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش موضوع از طریق مرکز داوری اتاق تعاون انجام می‌پذیرد.

تبصره 3: حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها مطابق آیین‌نامه داوری ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اصلاحات بعدن آن صورت می‌گیرد.

 

این اساسنامه در 49 ماده و ...... تبصره در مجمع عمومی  ................  نوبت .................  مورخ ............ به تصویب رسید و آنچه در آن پیش‌بینی نشده تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی و قانون شرکتهای تعاونی (در مواردی که به قوت خود باقی است) آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی و قراردادهای منعقده بین شرکت و اعضا و یا مؤسسات طرف قرار می‌باشد.

هیأت رئیسه مجمع:

 

رئیس                                                                     نایب رئیس                                                            منشی

 

 

 

 

 

 

ناظران:

 

 

1-                                                                2-                                               3-                                                4-