مستندات اجراي طرح  واگذاري سهام عدالت

 

1- اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و موافقت مقام معظم رهبري:

 

1 – 1 –   بند ج سياست هاي ابلاغي اصل چهل و چهارم (44) مقام معظم رهبري(سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي) كه با توجه به موارد زير:

-          ضرورت شتاب گرفتن رشد و تو سعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم انداز 20 ساله كشور

-          تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت

-          توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين المللي

-          آماده سازي بنگاه هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند

-          توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص

-          توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيقيت با استانداردهاي بين المللي

-          جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي

 

 و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابلاغ گرديده است.

1- 2 -  رياست محترم جمهوري در سال 1384 طي نامه اي از مقام معظم رهبري درخواست توزيع گسترده سهام مشمول واگذاري طبق سياستهاي كلي اصل 44 را نمودند و معظم له نيز در پاسخ ضمن موافقت ، اجازه واگذاري و نحوه آن را ابلاغ فرمودند .

 

2  -  مباني قانوني:

 

2 – 1 - ماده 6 قانون برنامه چهارم توسعه كه به دولت اجازه  مي دهد " از تمام روشهاي امكان پذير به منظور واگذاري استفاده شود ".

2-2 -  اجازه و اختيار دولت بر اساس ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه كه حسب ماده 9 قانون برنامه چهارم تنفيذ گرديده است ، كه بخشي از آن به شرح زير مي باشد :

-              تعيين و تصويب شركت هاي قابل فروش و روش فروش

-              تصويب آئين نامه نظام اقساطي فروش

-     شيوه قيمت گذاري سهام ، تخفيف و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران

-     تصويب دستورالعمل هاي مربوط به اولويت هاي فروش سهام شركت هاي قابل واگذاري

-     تصويب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام و قراردادهاي واگذاري و سايراختيارات تفويضي .

2 – 3 - فصل ششم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

 

3 - مصوبات هيأت وزيران:

3 – 1 - اولین آیین نامه، مصوبه شماره 42389/ ت 33992ه مورخ 23/8/1384 هیأت وزیران

3 – 2 - دومین آیین نامه، مصوبه شماره 72683/ ت 34484 ه مورخ 17/11/1384 هیأت وزیران

3 – 3 - سومین آیین نامه طرح توزیع سهام عدالت، مصوبه شماره 104159/ت 36254 ه مورخ 28/8/1385 هیأت وزیران

 

4 - تصویب نامه شماره: 226037/1/63 ،  مورخ: 29/1/1388 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

5 - مصوبات ستاد مرکزی توزيع سهام عدالت، شامل 41 مورد مصوبه