بخشودگی و تسهیلات اعطایی :

 

-     با توجه به موافقت مورخ 11/4/85 مقام معظم رهبری با پیشنهاد رئیس جمهور و با عنایت به بند الف ماده34 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم .... ،50% قیمت سهام عدالت دو دهک پایین درآمدی مشمول بخشودگی قرار گرفته است

-          قیمت 50% دیگر سهام دو دهک مذکور و نیز بهای سهام چهار دهک بعدی با اقساط 10 ساله تقسیط شده است و با توجه به ماده 11 مصوبه شماره104159/ت 36254 هـ مورخ 28/8/85 هیأت وزیران ، متناسب با میزان سود دریافتی ، وصول و تسویه می شود .

-          فروش اقساطی سهام عدالت به 6 دهک پایین درآمدی با توجه به ماده 11 مصوبه فوق شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود .

-     با توجه به تبصره 1 ماده 34 قانون مذکور ، نقل و انتقال سهام یاد شده به شرکت های سرمایه گذاری استانی از شمول مالیات نیز معاف است .