خلاصه اجرايي  طرح

 

از آغاز فرايند طرح توزيع سهام عدالت تاکنون، مجموعه اقداماتي که به عنوان بستر عملياتي اجراي طرح تلقي مي گردند به ترتيب زير بوده است:

1.تشکيل ستاد مرکزي سهام عدالت به رياست رييس جمهور و برگزاري جلسات مستمر و تصويب موضوعات در حدود وظايف تعيين شده

2.انتقال يک شرکت دولتي به زيرمجموعه سازمان خصوصي سازي تحت عنوان شرکت کارگزاري سهام عدالت و تصويب اساسنامه جديد براي شرکت مذکور جهت عهده دار شدن وظيفه تبديل سهام دولتي و متعلق به دولت مشمول واگذاري به يک سبد همگن، مصوب هيئت وزيران

3.تشکيل دبيرخانه ستاد مرکزي سهام عدالت در سازمان خصوصي سازي و انجام امور هماهنگي با دبيرخانه هاي استاني

4.دستورالعمل نحوه تشکيل و وظايف ستادهاي استاني، مصوب ستاد مرکزي سهام عدالت

5.تشکيل ستادهاي استاني، دبيرخانه هاي ستادهاي مذکور و برگزاري جلسات منظم و دوره اي در استانها با رياست استانداران

6.دستورالعمل فرايند شناسايي و تاييد نهايي مشمولان مراحل مختلف طرح واگذاري سهام عدالت، مصوبه ستاد مرکزي سهام عدالت

7.طراحي و استقرار پايگاه اطلاعاتي مشمولان در سازمان خصوصي سازي حاوي اطلاعات فردي خانوارهاي عضو تعاوني هاي عدالت شهرستاني مشمول دريافت سهام عدالت

8.برنامه زمانبندي اقدامات مربوط به عملياتي نمودن مراحل نوزده گانه، مصوب ستاد مرکزي سهام عدالت

9.اساسنامه نمونه شرکتهاي تعاوني عدالت شهرستاني، تدوين شده توسط وزارت تعاون

10.اساسنامه نمونه شرکت سرمايه گذاري استاني (سهامي خاص)، مصوب ستاد مرکزي سهام عدالت

11.اصلاح آيين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري سهام و الحاق يک ماده به عنوان روش قيمت گذاري سهام عدالت به آن، مصوب هيئت وزيران

12.تاسيس شرکتهاي تعاوني عدالت شهرستاني در کليه شهرستانهاي کشور به تعداد 337 شرکت

13.تاسيس شرکت سرمايه گذاري استاني در هر استان متشکل از شرکتهاي تعاوني مذکور در کليه استانهاي کشور جمعا به تعداد 30 شرکت سرمايه گذاري

14.تصويب فهرست سهام شرکتهاي قابل واگذاري، مصوب هيئت وزيران

15.تصويب فهرست و ميزان سهام قابل تخصيص به طرح توزيع سهام عدالت از بين شرکتهايي که داراي مصوبه هيئت وزيران براي واگذاري بوده اند، مصوب ستاد مرکزي سهام عدالت

16.تصويب نمونه قرارداد فروش سهام دولتي و متعلق به دولت به شرکت کارگزاري سهام عدالت وکالت نامه منضم به آن، مصوب ستاد مرکزي سهام عدالت

17.تصويب نمونه قرارداد فروش سهام شرکت کارگزاري سهام عدالت به شرکت هاي سرمايه گذاري استاني و وکالتنامه منضم به آن، مصوب ستاد مرکزي سهام عدالت

18.انعقاد قرارداد واگذاري سهام شرکت کارگزاري سهام عدالت به شرکت هاي 30 گانه سرمايه گذاري استاني

19.افزايش تعداد شركت هاي سبد سهام عدالت از 50 شركت به 56 شركت و افزايش درصد سهام تخصيص داده شده تعدادي از شركت هاي قبل

20.فراهم کردن زمينه انعقاد قرارداد واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به شرکت کارگزاري سهام عدالت و مبادله وکالتنامه منضم به آن

21.فراهم سازي زمينه برگزاري مجامع عمومي فوق العاده جهت افزايش سرمايه در شرکتهاي سرمايه گذاري استاني و شرکتهاي تعاوني عدالت  شهرستاني براساس آورده غيرنقدي سهامداران به ميزان سهام واگذار شده دولت.

22.تشكيل كانون شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت متشكل از شركت هاي سرمايه گذاري استاني